Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Wybory sołtysa po nowemu

Dobiegła końca 4 - letnia kadencja sołtysa wybranego w marcu 2007 roku. Elekcja nowego sołtysa oraz Rady Sołeckiej odbędzie się według nowej procedury, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych już na tym szczeblu w innych ościennych gminach. Główna zmiana polega na tym, że tym razem, wyboru dokonają mieszkańcy nie na zebraniu wiejskim, a w drodze powszechnego głosowania, zorganizowanego według zasad zbliżonych do tych obowiązujących w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Mówiąc wprost - naszych faworytów wybierzemy wrzucając kartki do urny w lokalu wyborczym, otwartym w wyznaczonym dniu, przez czas 10 godzin.

Zmiany te są efektem decyzji Rady Gminy z 29 kwietnia 2011 roku. Radni przyjęli uchwałę o nowych statutach dla poszczególnych sołectw gminy Trzebownisko. Wcześniej, wzorcowy projekt statutu poddano społecznym konsultacjom. Uwagi do jego treści zgłosił m.in. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska. Część z naszych propozycji uwzględniono, nieznacznie modyfikując zapisy paragrafu 15. W punkcie 1 stanowi on obecnie: Rada Solecka liczy 5 osób. Obradom Rady przewodniczy sołtys.

Nowe przepisy wejdą w życie 2 tygodnie po ogłoszeniu uchwały RG w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wtedy, wójt gminy rozpisze termin wyborów oraz harmonogram wykonania poszczególnych czynności wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe wybory sołtysów i rad sołeckich, według zmienionych zasad, wyznaczone zostaną na połowę czerwca - najprawdopodobniej na 12 albo 19 czerwca.

Po oficjalnym ogłoszeniu i uprawomocnieniu się uchwały RG, na łamach naszego serwisu, w dziale: TRZEBOWNISKO DZIŚ, zamieścimy pełny tekst nowego statutu sołectwa Trzebownisko. Już dziś, udostępniamy naszym Czytelnikom najważniejsze jego postanowienia. Chodzi głownie o zapisy regulujące wybór organów przedstawicielskich wsi:

  • Każde zgłoszenie kandydata na sołtysa musi być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców; zgłoszenie kandydata do Rady Soleckiej (RS) wymaga poparcia co najmniej 10 mieszkańców;
  • Kandydatury, wraz z listami poparcia, w terminie do 14 dni przed wyborami, zgłasza się do Gminnej Komisji Wyborczej (Komisja działa w składzie: 2 radnych RG i 2 pracowników UG);
  • Głosowanie przeprowadza się w lokalu wyborczym w godz. 8 - 18. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej (jednej dla całego sołectwa) wchodzi 2 pracowników UG oraz 2 mieszkańców sołectwa; tych ostatnich wyłania się poprzez losowanie spośród wszystkich kandydatów do komisji, zgłoszonych z własnej inicjatywy bądź przez sąsiadów; funkcję członka komisji pełni się społecznie; członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na sołtysów oraz do RS, ani też ich najbliżsi krewni;
  • Przedterminowe odwołanie sołtysa może nastąpić na wniosek zebrania wiejskiego w drodze powszechnego referendum, zaś członków Rady Soleckiej - na zebraniu wiejskim w tajnym głosowaniu.
  • Mamy nadzieję, że nowy tryb konstytuowania się organów wsi, zdecydowanie zwiększy zainteresowanie ich wyborami - zarówno w trakcie kampanii zgłaszania kandydatur, prezentacji ich programów jak też samego glosowania.

    Chcemy, aby ważną płaszczyzna popularyzacji kandydatur, stały się łamy serwisu NASZE TRZEBOWNISKO. Gotowi jesteśmy udostępnić je potencjalnym kandydatom na sołtysa Trzebowniska, a także osobom ubiegającym się o wejście w skład Rady Sołeckiej. Niech, za naszym pośrednictwem, przekonują oni ogół mieszkańców do swych planów i koncepcji. Jeśli nie będzie takiej chęci, sami zdecydujemy się "przeegzaminować" kandydatów, zadając im pytania w sprawach kluczowych dla przyszłości wsi.    Ostatnia aktualizacja dokumentu: 4.05.2011

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..